Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Codul Rutier - Capitolul 2 Vehiculele

Secţiunea 1 Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora

Articolul 7

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației.

Articolul 8

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, omologate.

 (la 01-09-2014, Art. 8 a fost modificat de lit. c) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul și tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai".)

Articolul 9

(1)  Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulație, autovehiculele și tractoarele agricole sau forestiere, remorcile și tramvaiele trebuie să fie omologate în condițiile legii.

(la 01-09-2014, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule și tractoare agricole sau forestiere".)

(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele lente și mașinile autopropulsate.

 (la 16-04-2021, Articolul 9 din Sectiunea 1, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021)

(1^2) Omologarea este opțională în cazul vehiculelor prevăzute la art. 13 alin. (3) care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/ CE, precum și în cazul celor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.

(la 02-02-2023, Articolul 9 din Sectiunea 1, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023)

(2)  Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulație fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)  Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condițiile legii.

(4)  Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.

(la 01-09-2014, Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.)

 (5)  Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate sau în reprezentanțe R.A.R., conform legislației în vigoare.

(la 29-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 9, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019)

(6)  Pentru autovehiculele și tractoarele agricole sau forestiere aparținând instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, inspecția tehnică periodică se poate efectua și în stații proprii, autorizate potrivit legii.

(la 01-09-2014, Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule și tractoare agricole sau forestiere".)

Articolul 10

(1)  Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.

(la 26-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 10, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019)

(2)  Constatarea deficiențelor vehiculelor se face de către poliția rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, împreună cu instituțiile abilitate de lege.

(la 02-09-2017, Articolul 10 din Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

 

Secţiunea a 2-a Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor

Articolul 11

(1)  Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale.

(2)  Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulație până la scoaterea definitivă din circulație a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiții, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și presupune următoarele operațiuni:

 •  a)  înscrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;
 • b)  transcrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

(3)  Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului și ale proprietarului și condiționează eliberarea de către autoritățile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare atribuit și transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a vehiculului.

(4)  În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

(la 02-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 11, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^1) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar are obligația de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorității competente de înmatriculare. Aceasta face mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

(la 02-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^2) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (4^1), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituțiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.

(la 02-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^3) În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.

(la 02-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^4) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.

(la 02-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^5) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine și la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice și încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică.

(la 02-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^6) În cazurile prevăzute la alin. (4^3) și (4^5), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se șterg după 5 ani de la data încetării acesteia.

(la 02-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, comunicate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiții stabilite prin protocol.

(la 26-12-2019, Alineatul (4^7) din Articolul 11, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019)

(4^8) În scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilității acesteia, poliția rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate în condițiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

(la 02-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(4^9) Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează și pune la dispoziția publicului o aplicație informatică, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situația înmatriculării unui vehicul, precum și motivul suspendării înmatriculării acestuia.

(la 26-12-2019, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019)

(5)  Solicitanții unei operațiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidențele autorităților competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticității vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticității vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic.

(la 30-06-2016, Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de subpct. 1 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.)

(6)  Abrogat.

(la 30-06-2016, Alin. (6) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.)

(7)  Cu ocazia realizării oricărei operațiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecției tehnice periodice și a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilității acestora, se poate face și pe cale informatica, în condițiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidență și eliberare a certificatelor de înmatriculare și a plăcuțelor cu numere de înmatriculare și Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(8)  Abrogat.

 (la 30-06-2016, Alin. (8) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.)

(9)  Societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing din România pot solicita, pe cale informatica, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulație a vehiculelor, prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziție, în condițiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidență și eliberare a certificatelor de înmatriculare și a plăcuțelor cu numere de înmatriculare.

(10)  Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

(la 29-06-2007, Alin. (10) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.)

(11)  Cu ocazia realizării operațiunilor prevăzute la alin. (2), autoritățile competente de înmatriculare înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate prevăzut la alin. (4) următoarele date în format electronic:

(la 26-12-2019, Partea introductivă a Alineatului (11) din Articolul 11, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019)

 • a)  datele de identificare a proprietarului și, după caz, a deținătorului mandatat ori a altei persoane, în condițiile art. 15 alin. (1^1);
 • b)  datele de identificare a vehiculului.

 (la 22-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(12)  Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:

 •  a)  pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul și data nașterii, domiciliul/reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;
 • b)  pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale reprezentantului acestora.

(la 22-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(13)  Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și codurile armonizate aferente acestora se stabilesc și se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(la 22-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(14)  Datele prevăzute la alin. (11) se șterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.

 (la 22-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(15)  Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(la 22-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(16)  Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informații.

(la 22-09-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(17)  Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod corespunzător și în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19.

(la 02-03-2023, Alineatul (17) din Articolul 11, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023)

Conform articolului IV din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

(la 20-01-2007, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.)

Articolul 11

(1)  Autoritățile competente să realizeze operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a permiselor de conducere încasează:

 • a)  tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare;
 • b)  tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere.


 (2)  Tarifele menționate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituțiilor publice beneficiare ale sumelor și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal sau în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului, la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.

(3)  Tarifele menționate la alin. (1) lit. b) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», prin următoarele mijloace de plată: prin virament, prin mijloace de plată online, inclusiv prin Sistemul național electronic de plată online - SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat poștal, precum și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare.

(4)  Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

(5)  Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile instituțiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere și înmatriculare a vehiculelor încasează tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) în numerar, în contul prevăzut la alin. (4).

(6)  Sumele încasate în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituțiilor prefectului în aceeași zi, la terminarea programului de lucru.

(7)  Sumele predate la instituțiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (4) în următoarea zi lucrătoare.

(8)  Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul prevăzut la alin. (4), se virează de către instituțiile prefectului, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

(9)  Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora, însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata. Cererea și documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atât în format fizic, cât și prin mijloace electronice.

(la 28-11-2020, Alineatul (9) din Articolul 11^1, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 271 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020)

(la 01-09-2020, Articolul 11^1 din Secțiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 01 septembrie 2020)

Articolul 12

(1)  Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

 • a)  vehiculele trase sau împinse cu mâna;
 •  b)  bicicletele;
 •  c)  trotinetele electrice.

 (2)  Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele înmatriculate ori înregistrate, după caz, trebuie să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare.

(3)  Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condițiile prevăzute prin regulament.

(4)  Este interzisă conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice.

(la 11-02-2020, Articolul 12 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020)

Articolul 13

(1)  Autovehiculele și remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deținătorii mandatați își au domiciliul, reședința ori sediul, în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare.

(2)  Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere și vehiculele lente.

(3)  Autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protecție și Pază, precum și cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții.

(4)  Autovehiculele și remorcile destinate a fi tractate de acestea, menționate la alin. (3), pot, după caz, să fie înmatriculate.

(5)  Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizații speciale eliberate de autoritatea competentă.

(6)  La cerere, instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și persoanelor juridice abilitate să fabrice, să asambleze, să caroseze ori să efectueze activități de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora li se pot elibera, pentru aceste vehicule, autorizații și numere pentru probe.

 (7)  Pot beneficia de autorizații și numere pentru probe vehiculele care se supun înmatriculării și se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere.

(8)  Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazurile prevăzute la alin. (6), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București în raza căruia societatea își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (7).

(9)  Evidența vehiculelor înmatriculate se ține la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat își are domiciliul, reședința sau sediul.

(la 02-02-2023, Articolul 13 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023)

Articolul 14

(1)  Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București.

(2)  Evidența vehiculelor înregistrate se ține la autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat își are domiciliul, reședința sau sediul, care înscrie datele de identificare a proprietarului și a vehiculului prevăzute la art. 11 alin. (11)-(13) în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate, constituit la nivelul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Înscrierea datelor se realizează prin intermediul aplicațiilor informatice puse la dispoziția autorităților administrației publice locale competente, în mod gratuit, de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

(3)  Prelucrarea unor date din Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate, inclusiv a unor date cu caracter personal, de către autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se realizează pe bază de protocol încheiat între acestea și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

(la 02-03-2023, Articolul 14 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023)

Articolul III din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 prevede:

 Articolul III

(1)  Până la operaționalizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, înregistrarea vehiculelor se realizează în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, potrivit regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale.

(2)  Datele de identificare a proprietarilor și a vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se înscriu de către aceștia în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la constituirea acestuia de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

(3)  Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru operaționalizarea și utilizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate.

Conform articolului IV din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administrației și internelor nr.

1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 15

(1)  Odată cu realizarea operațiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deținătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum și plăcuțe cu numărul de înmatriculare. La cererea proprietarului sau deținătorului mandatat al vehiculului, autoritatea competentă eliberează, pentru situațiile în care se emite un certificat de înmatriculare, o dovadă înlocuitoare a acestuia care atestă înmatricularea vehiculului, valabilă până la emiterea certificatului de înmatriculare, dar nu mai mult de 30 de zile.

(la 02-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 15, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023)

(1^1) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie și o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menționarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și a datelor de identificare ale deținătorului mandatat.

(la 20-01-2007, Alin. (1^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.)

(2)  Abrogat.

(la 19-01-2013, Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.)

(3)  Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate și plăcuțe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective.

(la 02-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 15, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023)

(4)  Forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5)  Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

(la 31-01-2022, Alineatul (5) din Articolul 15, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022)

Articolul 16

Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operațiuni.

Articolul 17

(1)  Radierea din evidență a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului, numai în următoarele cazuri:

 • a)  proprietarul dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;
 • b)  proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, situație în care radierea este definitivă;
 • c)  la scoaterea din România a unui vehicul, în vederea înmatriculării în alt stat;
 •  d)  în cazul furtului vehiculului.

 (la 02-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 17, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023)

 (2)  Radierea din evidență a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condițiile legii.

(3)  Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

 (4)  Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziție a autorității administrației publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției respective.

(5)  Radierea din evidență a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, și în următoarele situații:

 • a)  în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
 • b)  în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.
 • c)  la notificarea Ministerului Afacerilor Externe, în cazul autovehiculelor și remorcilor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic sau consular;
 • (la 02-02-2023, Alineatul (5) din Articolul 17, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023)
 • d)  în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive.

(la 02-02-2023, Alineatul (5) din Articolul 17, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023)

(la 02-09-2017, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(6)  În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condițiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni.

(la 02-09-2017, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017)

(la 20-09-2006, Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie2006.)

Articolul 18

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorității competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condițiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.

(la 29-06-2007, Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.)

Articolul 19

Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Capitolul 3 Conducătorii de vehicule