Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Codul Rutier - Capitolul 9 Atribuții ale unor ministere administrației publice și ale altor autorități

Articolul 122

Ministerul Transporturilor are următoarele atribuții: 

 • a) ia măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;
 • b)  ia măsuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a echipamentelor destinate siguranței circulației pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;
 • c)  autorizează efectuarea lucrărilor în zonele de siguranță și protecție a drumurilor din administrarea sa, verifică modul de executare și respectarea termenelor stabilite;
 • d)  stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare pentru vehicule;
 • e)   autorizează înființarea și funcționarea stațiilor de inspecție tehnică periodică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atestă personalul care efectuează inspecția tehnică periodică;
 • f)  stabilește norme metodologice și organizează pregătirea, examinarea și atestarea profesională a instructorilor și profesorilor de legislație în domeniul pregătirii candidaților pentru obținerea permisului de conducere, în condițiile legii;
 • g)   stabilește condițiile tehnice și metodologice de omologare pentru circulația pe drumurile publice a vehiculelor, de inspecție tehnică periodică, de certificare a autenticității, de identificare, precum și de verificare tehnică în trafic a vehiculelor;
 • h)    autorizează înființarea și funcționarea școlilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere și tramvaie;

(la 01-09-2014, Lit. h) a art. 122 a fost modificată de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule și tractoare agricole sau forestiere".)

 • i)    stabilește norme obligatorii privind organizarea și desfășurarea transporturilor rutiere și controlează respectarea acestora;
 • j)  elaborează reglementari specifice în domeniul transporturilor rutiere;
 • k)  omologhează vehicule pentru circulație;
 • l)   certifică și/sau omologhează echipamentele, piesele de schimb și materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în țară sau importate;
 • m)  autorizează agenții economici care desfășoară activități de reparații, de reglări, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor, precum și de dezmembrare a acestora;
 • n)   asigură efectuarea certificării autenticității sau a identificării vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării acestora;
 • o)  asigură eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere;
 • p)   stabilește normele metodologice și organizează pregătirea și examinarea conducătorilor auto, în vederea obținerii certificatelor de atestare profesională.
 • q)   elaborează, în condițiile legii, norme privind evaluarea capacităților psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.

(la 01-09-2014, Lit. q) a art. 122 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule ori tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".)

Articolul 123

Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții:

 • a)   îndrumă, supraveghează și controlează circulația pe drumurile publice a vehiculelor aparținând acestui minister și controlează respectarea de către conducătorii de vehicule din subordine a regulilor de circulație;
 • b) cooperează cu poliția rutieră pentru realizarea acțiunilor de însoțire a coloanelor oficiale militare, precum și a vehiculelor din parcul propriu;
 • c)  înregistrează vehiculele din parcul propriu și ține evidența acestora;
 • d)    pregătește personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului și autorizează personalul didactic din școlile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu, în vederea obținerii permisului de conducere;
 • e)  organizează și executa inspecția tehnică periodică a vehiculelor din unitățile aflate în subordinea sa;
 • f)    elaborează, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, norme privind condițiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
 • g)  elaborează, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, norme privind controlul circulației autovehiculelor aparținând Ministerului Apărării Naționale și însoțirea coloanelor militare.

Articolul 124

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are următoarele atribuții:

 • a)   asigură, prin programa școlară, educația rutieră a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar;
 • b)  asigură, în unitățile de învătământ specializate, pregătirea cursanților în vederea obținerii permisului de conducere;
 • c)   îndrumă, coordonează și controlează, prin inspectoratele școlare, activitatea de educație rutieră în unitățile de învătământ, inclusiv de pregătire și de perfecționare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activități;
 • d)    asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile-școala proprii de circulație.

Articolul 125

Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:

 • a)   elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidaților la examenul pentru obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de vehicule;
 • b)  stabilește măsurile ce trebuie luate de unitățile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulație generate de cauze medicale;
 • c)  elaborează norme privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, precum și norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice și a stării de influență a substanțelor psihoactive asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie;

(la 01-09-2014, Lit. c) a art. 125 a fost modificată de lit. a) și c) ale pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" cu expresia "substanțe psihoactive" și a expresiei "autovehicule și tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie".)

 • d)   stabilește semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
 • e)  stabilește și certifică conținutul truselor medicale de prim ajutor.

Articolul 126

Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor împreună cu poliția rutieră întocmesc programe de prevenție rutieră și îndrumă, coordonează și controlează modul de aplicare a acestora.

Fondurile necesare desfășurării acestor programe se asigură de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societățile de asigurare autorizate. 

Articolul 127

(1)   În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranței circulației rutiere, în subordinea Guvernului funcționează Consiliul Interministerial pentru Siguranța Rutieră*).

(2)   Atribuțiile Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 Notă

*) În prezent, potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind înființarea Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigură concepția de ansamblu și coordonarea pe plan național a activităților privind îmbunătățirea fluentei circulației și siguranței rutiere.

Articolul 128

(1)  Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

 • a) iau măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum și pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;
 • b)  iau măsuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor în vigoare, ținând evidența acestora;
 • c)   întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliției rutiere;
 • d)   stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliției rutiere;
 • e)  iau măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum și de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliției rutiere;
 • f)  înregistrează și țin evidența vehiculelor nesupuse înmatriculării;
 • g)   iau măsuri pentru ridicarea și depozitarea, în spații special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
 • h)   iau măsuri pentru asigurarea spațiului și depozitarii vehiculelor cu tracțiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
 • i) sprijină activitățile organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și de Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor.

(2) Proiectele de sistematizare a localităților, de reglementare a circulației, precum și a drumurilor publice din interiorul și din afara acestora, elaborate de autoritățile publice locale, vor fi avizate de șeful poliției rutiere a județului, municipiului București sau, după caz, al poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române.

Articolul 129

(1)  Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale iau măsuri pentru popularizarea regulilor de circulație în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice și în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.

(2) În unitățile de învătământ preșcolar, primar și gimnazial obligatoriu se desfășoară cel puțin o oră de educație rutieră pe săptămână, pe parcursul anului școlar.

(3)    Mass-media poate sprijini acțiunile Ministerului Afacerilor Interne și ale autorităților administrației publice locale în legatură cu popularizarea regulilor de circulație pe drumurile publice.

(4)   Poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se va implica în realizarea programelor de siguranță rutieră, stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 130

Orele de educație rutieră din instituțiile de învătământ preșcolar, primar și gimnazial se desfășoară potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 130^1

(1)   Ministerul Afacerilor Interne dezvoltă și administrează platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice cu privire la înmatricularea vehiculelor și dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

(2)  În platformele informatice prevăzute la alin. (1) se înregistrează:

 • a)  din oficiu, persoanele juridice de drept privat, proprietari de vehicule supuse înmatriculării;
 • b)  la cerere, persoanele fizice.

(la 02-01-2023, Capitolul IX a fost completat de Punctul 5, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022)

Capitolul 10 Dispoziții finale