Acum pe Google Play Descara de pe App Store
Regulamentul Rutier - Capitolul 7 Sancțiuni contravenționale și mãsuri tehnico-administrative

Articolul 177

(1)   Îndrumarea, supravegherea, controlul respectãrii normelor privind circulația pe drumurile publice și luarea mãsurilor legale în cazul în care se constatã încãlcãri ale acestora se realizeazã de cãtre polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române.

(2)   Polițiștii rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

Articolul 178

(1)   În punctele de trecere a frontierei de stat a României, polițiștii de frontierã au și atribuția de a aplica sancțiuni în cazul în care constatã contravenții la regimul circulației pe drumurile publice.

(2)   Procesul-verbal de constatare a contravenției se trimite, în cel mult o zi lucrãtoare de la data întocmirii, serviciului poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta.

Articolul 179

(1)   Poliția rutierã sau poliția de frontierã din punctele de trecere a frontierei de stat poate acționa, împreunã cu reprezentanți ai altor autoritãți cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și constatarea unor încãlcãri ale normelor privind deplasarea în siguranțã, pe drumurile publice, a tuturor participanților la trafic.

(2)   Polițistul rutier sau polițistul de frontierã aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acționeazã în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuții:

 • a)   sã opreascã vehiculele pentru control și sã verifice documentele pe care conducãtorii acestora trebuie sã le aibã asupra lor;
 • b)   sã constate și sã aplice sancțiuni în cazul contravențiilor aflate în competența sã.

(3)   Reprezentanții autoritãților prevãzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuții:

 • a)   sã acționeze, împreunã cu polițiștii rutieri sau cu polițiștii de frontierã, pentru respectarea de cãtre conducãtorii de vehicule sau de cãtre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
 • b)   sã execute activitãți de control privind condițiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum și de verificare a stãrii tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
 • c)   sã constate și sã aplice sancțiuni în cazul contravențiilor aflate în competența lor.

(4) În cazul depistãrii în trafic a unui vehicul care prezintã deficiențe tehnice la mecanismul de direcție, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulã având luminã farurilor nereglatã corespunzãtor, reprezentanții autoritãților abilitate menționeazã despre acestea într-o notã tehnicã de constatare ce se anexeazã procesului-verbal de constatare a contravenției încheiat de cãtre polițistul rutier.

Articolul 180

(1)   În cazul în care constatã încãlcãri ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției potrivit modelului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne, conform art. 109 alin. (4) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este încheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numãrul și seria actului de identitate ori, în cazul cetãțenilor strãini, al persoanelor fãrã cetãțenie sau al cetãțenilor români cu domiciliul în strãinãtate, seria și numãrul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberãrii acestuia și statul emitent; descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost sãvârșitã, precum și arãtarea tuturor împrejurãrilor ce pot servi la aprecierea gravitãții faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționeazã contravenția; numãrul punctelor-amendã aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitãrii, în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii procesului-verbal, a jumãtate din minimul amenzii prevãzute de actul normativ, sancțiunea contravenționalã complementarã aplicatã și/sau mãsura tehnico-administrativã dispusã; indicarea societãții de asigurãri, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a cãii de atac, instanța la care se depune plângerea și semnãtura agentului constatator.

 (2)   În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate sã semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurãri, care trebuie sã fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal și semnãtura martorului.

(3)   Abrogat.

(la 06-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 180 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )

(4)   În situația în care contravenientul este persoana juridica, în procesul-verbal se fac mențiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum și numele, prenumele, numãrul și seria actului de identitate, codul numeric personal și domiciliul ori reședința persoanei care o reprezintã.

(5)   În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sã aducã la cunoștințã contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare.

Obiecțiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulitãții procesului-verbal.

(6)   În cazul în care pentru fapta sãvãrșitã se dispune ca mãsurã tehnico-administrativã reținerea permisului de conducere și/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plãcuțelor cu numãrul de înmatriculare ori de înregistrare, odatã cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției agentul constatator elibereazã și o dovadã înlocuitoare cu sau fãrã drept de circulație, dupã caz, al carei model este prevãzut în anexa nr. 1B.

(7)   Atunci când permisul de conducere se retrage pentru cã titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, se elibereazã dovada înlocuitoare fãrã drept de circulație.

(8)   În situația în care, prin același proces-verbal de constatare a contravenției, se dispun mai multe mãsuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereazã pentru fiecare document sau set de plãcuțe câte o dovadã înlocuitoare.

(9)   Pentru vehiculele implicate în accidente de circulație din care au rezultat pagube materiale, poliția rutierã elibereazã proprietarilor sau deținãtorilor acestora autorizație de reparații, al carei model este prevãzut în anexa nr. 1C, cu excepția situației în care s-a încheiat o constatare amiabilã de accident a carei validitate a fost atestatã de societatea de asigurãri abilitatã, în condițiile legii, caz în care reparațiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.

Articolul 181

(1)   În situația în care fapta a fost constatatã cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau al unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, polițistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenției dupã prelucrarea înregistrãrilor și stabilirea identitãții conducãtorului de vehicul.

(2)   Datele de identificare a contravenientului care se consemneazã în procesul-verbal de constatare a contravenției sunt cele comunicate, în scris, sub semnãtura proprietarului sau deținãtorului legal al vehiculului.

Articolul 182

(1)   Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeazã prin executarea semnalelor regulamentare de cãtre polițistul rutier sau, dupã caz, de cãtre polițistul de frontierã, atunci când constatã încãlcãri ale normelor rutiere ori în situația în care existã indicii temeinice despre sãvârșirea unei contravenții ori a unei fapte de naturã penalã, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte și a bunurilor care fac obiectul urmãririi, precum și pentru verificarea deținerii de cãtre conducãtorii vehiculelor a documentelor prevãzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeazã și în condițiile producerii unor calamitãți naturale, dezastre sau a altor situații care pun în pericol siguranța circulației.

(2)   Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afara pãrții carosabile, iar acolo unde nu existã asemenea condiții, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângã bordura ori în spatiile de parcare, iar noaptea, cu precãdere, în locuri iluminate.

(3)   Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilã ca urmare a semnalului de oprire efectuat de cãtre polițist în locurile în care vizibilitatea este redusã sub 50 m.

Articolul 183

Conducãtorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al polițistului rutier sau, dupã caz, al polițistului de frontierã este obligat sã rãmânã în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalți pasageri sã nu deschidã portierele, respectând indicațiile polițistului.

Articolul 184

(1)   În situația în care conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, oprit în trafic pentru încãlcarea unei norme rutiere, nu are asupra sã niciun act de identitate și nici permisul de conducere, polițistul rutier trebuie sã îl conducã la cea mai apropiatã unitate de poliție pentru stabilirea identitãții acestuia și pentru verificarea în evidenta a situației permisului de conducere, atunci când nu existã posibilitatea realizãrii acestor verificãri pe loc.

(2)   În cazul în care conducãtorul auto are asupra sã numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie sã verifice în evidenta dacã domiciliul sau, dupã caz, reședința înscrisã în document corespunde cu cea din Registrul național de evidenta a persoanelor.

(3)   Agentul constatator este obligat sã înscrie, în procesul-verbal de constatare a contravenției, domiciliul sau, dupã caz, reședința contravenientului din actul de identitate, iar în situația în care acesta nu are documentul asupra sã, domiciliul sau reședința va fi consemnatã numai dupã verificarea efectuatã în Registrul național de evidenta a persoanelor.

(4)   Procedura prevãzutã la alin. (2) și (3) se aplicã și atunci când domiciliul sau, dupã caz, reședința ori sediul proprietarului menționat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidența vehiculelor.

Articolul 185

 (1)   Constatarea contravenției de conducere a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai de cãtre o persoana care se aflã sub influența alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic.

(2)   Conducãtorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie li se recolteazã obligatoriu mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:

a)   rezultatul testãrii aratã o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;

b)   în eveniment este implicat un vehicul care transporta mãrfuri sau produse periculoase.

(3)   Conducãtorilor de vehicule li se recolteazã obligatoriu mostre biologice atunci când rezultatul testãrii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indicã prezența în organism a substanțelor psihoactive.

Articolul 186

În cazul accidentelor de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, conducãtorii vehiculelor sunt obligați sã se supunã testãrii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive. Dacã rezultatul testãrii aratã o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indicã prezența în organism a substanțelor psihoactive, conducãtorii de vehicule sunt obligați sã se supunã recoltãrii mostrelor biologice.

Articolul 187

Conducãtorii de vehicule sau de animale implicați în accidente de circulație din care a rezultat moartea sau vãtãmarea integritãții corporale ori a sãnãtãții uneia sau mai multor persoane sunt obligați sã se supunã recoltãrii mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, dupã caz, a consumului de substanțe psihoactive.

Articolul 188

În toate cazurile în care se recolteazã mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanțelor psihoactive este obligatorie și examinarea clinica.

Articolul 188^1

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care s-au aplicat numai sancțiuni contravenționale principale se trimite în cel mult 10 zile lucrãtoare de la data întocmirii la serviciul poliției rutiere pe raza cãruia s-a/s-au sãvârșit fapta/faptele, care are obligația sã facã mențiunile corespunzãtoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducãtorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 20 de zile de la primirea procesului-verbal

Articolul 189

(1)   Polițistul rutier este obligat, ca atunci când verificã documentele unui conducãtor de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, sã urmãreascã dacã existã concordanțã între datele înscrise în actul de identitate și cele din permisul de conducere. În cazul în care constatã neconcordanțe referitoare la nume, prenume, precum și în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, polițistul rutier este obligat sã reținã permisul de conducere și sã elibereze dovadã înlocuitoare a acestuia cu drept de circulație de 15 zile.

(2)   În cazul în care conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, polițistul rutier efectueazã verificãrile prevãzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, polițistul rutier procedeazã conform alin. (1).

(3)   Permisul de conducere reținut în condițiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreunã cu raportul de reținere, autoritãții competente care l-a eliberat.

Articolul 190

(1) În cazurile prevãzute de lege, odatã cu constatarea faptei,polițistul rutier sau, dupã caz, polițistul de frontierã reține permisul de conducere, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fãrã drept de circulație, dupã caz.

(2)   Permisul de conducere reținut în condițiile alin. (1), împreunã cu un raport de reținere, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrãtoare care urmeazã celei în care a fost eliberatã dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta, care are obligația sã facã imediat mențiunile corespunzãtoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducãtorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.

(3) Abrogat.

(la 06-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 190 , Paragraful § 1. , Secțiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )

(4)   În situația în care la momentul constatãrii faptei prevãzute la alin. (1) conducãtorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, polițistul rutier sau, dupã caz, polițistul de frontierã face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere, care se trimite cel mai târziu în prima zi lucrãtoare care urmeazã celei în care a fost constatatã fapta, la serviciul poliției rutiere prevãzut la alin. (2), care are obligația sã facã imediat mențiunile corespunzãtoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducãtorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.

Articolul 191

(1)   În situația în care contravenientul a sãvârșit fapta pe raza de competențã a altui județ decât cel care îl are în evidențã, permisul de conducere se pãstreazã la serviciul poliției rutiere pe teritoriul cãruia a fost constatatã contravenția pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, dupã care se trimite serviciului poliției rutiere al județului care îl are în evidențã.

(2)   Permisul de conducere se pãstreazã la serviciul poliției rutiere din județul care are în evidenta titularul, pânã la restituire sau, dupã caz, pânã la anularea documentului.

Articolul 192

(1)   Conducãtorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, i se reține permisul de conducere dacã valoarea concentrației este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fãrã drept de circulație, dacã nu dorește recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condițiile stabilite la art. 194.

(2)   Când conducãtorul vehiculului solicita recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoțit de polițistul rutier la cea mai apropiatã instituție medicalã autorizata sau instituție medico-legala, iar dupã recoltare i se va elibera o dovadã înlocuitoare cu drept de circulație pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a douã recoltare de mostre biologice.

Articolul 193

(1)   Conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai trebuie însoțit de polițistul rutier sau, dupã caz, de polițistul de frontierã, imediat, la cea mai apropiatã instituție medicalã autorizata sau instituție medico-legala pentru a i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacã prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic s-a constatat cã valoarea concentrației de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

(2)   Dupã recoltarea mostrelor biologice, polițistul rutier reține permisul de conducere și elibereazã dovada înlocuitoare fãrã drept de circulație.

(3)   Atunci când conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu are asupra sã actul de identitate și nici permisul de conducere, polițistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la instituția medicalã autorizata sau instituția medico-legalã, sã facã verificãri în evidente pentru stabilirea identitãții acestuia și a situației permisului de conducere.

(4)   În situația în care conducãtorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu are asupra sã permisul de conducere, polițistul rutier îi aduce acestuia la cunoștințã, prin înștiințare scrisã pe care i-o înmâneazã imediat, cã nu mai are dreptul sã conducã autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pânã la finalizarea dosarului penal, precum și obligația de a preda permisul de conducere serviciului poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvãrșitã fapta.

Articolul 194

Pentru stabilirea alcoolemiei se recolteazã douã mostre biologice la interval de o orã între prelevãri.

Articolul 195

Conducãtorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive, i se aplicã procedura prevãzutã la art. 192.

Articolul 196

(1)   Conducãtorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, depistat în trafic încãlcând o norma rutierã pentru care se dispune sancțiunea contravenționalã complementarã a suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce și care prezintã la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere reținut pentru o faptã sãvârșitã anterior, aflatã în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentatã și i se elibereazã o nouã dovadã, a cãrei valabilitate nu poate depãși termenul de valabilitate al primei dovezi.

(2)   Dacã cea de-a doua faptã este una dintre cele prevãzute la art. 102 alin. (3) lit. a) și c) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, polițistul rutier elibereazã titularului permisului o dovadã înlocuitoare fãrã drept de circulație.

(3)   Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, reținutã în condițiile prevãzute la alin. (1), se trimite la serviciul poliției rutiere al județului care îl are în evidenta pe contravenient, împreunã cu raportul de reținere.

Articolul 197

Abrogat.

(la 06-10-2021, Articolul 197 din Paragraful § 1. , Secțiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )

§   2. Reținerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare și a plãcuțelor cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare

Articolul 198

(1)   În cazurile prevãzute de lege, odatã cu constatarea faptei, polițistul rutier sau, dupã caz, polițistul de frontierã reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și/sau plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fãrã drept de circulație, dupã caz.

(2)   Documentele și/sau plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare reținute în condițiile alin. (1), împreunã cu raportul de reținere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrãtoare care urmeazã celei în care a fost eliberatã dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta, care are obligația sã facã imediat mențiunile corespunzãtoare în evidența vehiculelor. În situația în care la momentul constatãrii faptei conducãtorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier sau, dupã caz, polițistul de frontierã face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere.

(3) Abrogat.

(la 21-01-2017, Alineatul (3) din Articolul 198 , Secțiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )

(4) Abrogat.

(la 21-01-2017, Alineatul (4) din Articolul 198 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 199

(1)   Atunci când polițistul rutier sau polițistul de frontierã constatã cã autovehiculul este condus de proprietar sau de deținãtorul mandatat și datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reședința înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând titularului dovada înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

(2)   Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autoritãții competente care l-a eliberat, împreunã cu raportul de reținere.

Articolul 200

(1)   În cazurile în care legea prevede aplicarea mãsurii tehnico-administrative a retragerii plãcuțelor cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare, conducãtorul vehiculului este obligat sã demonteze și sã predea plãcuțele agentului constatator care a dispus mãsura.

(2)   Când conducãtorul vehiculului refuza sã predea plãcuțele, agentul constatator demonteazã el însuși plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezența unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Articolul 201

Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt județ decât cel pe teritoriul cãruia a fost constatatã fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, dupã expirarea termenului prevãzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, serviciului poliției rutiere din județul care are în evidențã vehiculul, autoritãții administrației publice locale emitente sau, dupã caz, autoritãții strãine emitente.

Articolul 202

(1)   Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum și plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de cãtre serviciul poliției rutiere proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de cãtre acesta a dovezii încetãrii motivelor pentru care s-a dispus mãsura tehnico-administrativã.

(2)   În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie mențiunea cã vehiculul are drept de circulație pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulație, iar plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de cãtre poliția rutierã în baza ordonanței președințiale emise de instanța investitã cu soluționarea cauzei sau a hotãrârii judecãtorești rãmase definitivã.

Articolul 203

(1)   Anularea permisului de conducere, în cazurile prevãzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, se dispune:

 • a)   de șeful serviciului poliției rutiere pe raza cãruia a fost constatatã fapta, în baza hotãrârii judecãtorești rãmase definitivã, dispusã de o instanța din România;
 • b)   de șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în baza unei hotãrâri judecãtorești rãmase definitivã, pronunțatã de cãtre o autoritate strãinã competentã, pentru o infracțiune sãvãrșitã de titular pe teritoriul statului respectiv, dacã pentru fapta sãvãrșitã legislația românã prevede aceastã mãsurã.

(2)   Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de șeful serviciului poliției rutiere pe raza cãruia titularul a domiciliat, în condițiile existenței unui certificat de deces.

(3)   Mãsura anulãrii permisului de conducere se comunicã, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situațiile prevãzute la alin.(1).         

(4)   În termenul prevãzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul poliției rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentã care l-a eliberat, în vederea efectuãrii mențiunii în evidenta.

Articolul 203^1

(1)   Ridicarea vehiculului reprezintã mãsura tehnico-administrativã pe care polițistul rutier o poate dispune în una dintre situațiile prevãzute la art. 143, când vehiculul staționeazã neregulamentar pe partea carosabilã.

(2)   Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizeazã, potrivit Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pe durata a 24 de ore, de cãtre administratorul drumului public sau, dupã caz, de cãtre administrația publicã localã.

(3)   Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacã a fost dispusã, nu se pune în executare sau înceteazã, în cazul în care în vehicul este vizibilã prezența unor persoane.

(4)   Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevãzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, care desfãșoarã o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgențã.

(5)   Conducãtorul vehiculului este direct rãspunzãtor în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilã cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a mãsurii tehnico-administrative.

Articolul 203^2

(1)   Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare.

(2)   Dispoziția de ridicare trebuie sã cuprindã cel puțin urmãtoarele informații:

 • a)  data, ora și locul ridicãrii vehiculului;
 • b)   gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune mãsura tehnico-administrativã, precum și unitatea din care acesta face parte;
 • c)   indicarea expresã a temeiului juridic referitor la norma încãlcatã;
 • d)   mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționãrii vehiculului;
 • e)  mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
 •  f)   date privind numãrul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

(3)   Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu urmãtoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, dupã caz, pentru administrația publicã localã, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicitã restituirea vehiculului.

Articolul 203^3

(1)   Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.

(2)   Transportul la locul de depozitare se realizeazã în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.

(3)   Transportul la locul de depozitare nu se mai executã dacã, pânã la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintã la locul ridicãrii și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportã doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

(4)   Depozitarea se face numai în spații corespunzãtoare, special amenajate de cãtre administratorul drumului public sau, dupã caz, de cãtre administrația publicã localã.

(5)   Pe perioada depozitãrii, vehiculele ridicate se aflã în paza administratorului drumului public sau, dupã caz, a administrației publice locale. (6)   Administratorul drumului public sau, dupã caz, administrația publicã localã rãspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuãrii operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, în condițiile prevãzute de lege.

Articolul 203^4

(1)   Vehiculul ridicat se restituie dupã ce se face dovada achitãrii tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestã proprietatea ori deținerea legalã a acestuia.

(2)   În cazul în care a fost dispusã mãsura tehnico-administrativã a unui vehicul aparținând instituțiilor prevãzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, care desfãșura o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgențã, restituirea se face cu titlu gratuit.

(3)   Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigurã prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Articolul 204

(1)   Când pentru fapta sãvãrșitã legea prevede și aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligația sã le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenției.

(2)   Procesul-verbal de constatare a contravenției se trimite, în cel mult douã zile lucrãtoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta.

Articolul 205

Punctele de penalizare se înscriu în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducãtorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de cãtre serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost constatatã fapta în cel mult 10 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile art. 204 alin. (2).

Articolul 206

Când instanța competentã, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã irevocabilã, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contravenției, serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvãrșitã fapta radiazã din evidenta punctele de penalizare aplicate.

Articolul 207

Abrogat.

(la 06-10-2021, Articolul 207 din Paragraful § 1. , Secțiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )

Articolul 208

Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunicã la cererea acestuia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Articolul 209

Abrogat.

(la 06-10-2021, Articolul 209 din Paragraful § 2. , Secțiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din HOTÃRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )

Articolul 210

(1)   În situația în care conducãtorul de autovehicul sãvârșește o faptã pentru care, potrivit legii, se reține permisul de conducere în vederea suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce, eliberându-se dovada înlocuitoare cu drept de circulație, sancțiunea contravenționalã complementara opereazã începând cu ziua urmãtoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

(2)   Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberatã fãrã drept de circulație, suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce opereazã din momentul aplicãrii sancțiunii contravenționale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenției.

Articolul 211

În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sã ocupe o funcție sau sã exercite o profesie care are legãturã cu dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, potrivit art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, șeful serviciului poliției rutiere care funcționeazã pe teritoriul de competențã al autoritãții care a luat mãsura de siguranțã dispune suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe durata cât opereazã mãsura de siguranțã.

Articolul 212

(1)   Permisul de conducere eliberat de o autoritate strãinã, reținut ca urmare a sãvârșirii de cãtre titular a unei contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravenționalã complementarã a suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadã înlocuitoare cu sau fãrã drept de circulație, dupã caz, împreunã cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției, se trimite de cãtre serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta autoritãții strãine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului prevãzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

(2)   În situația respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, documentele prevãzute la alin. (1) se transmit autoritãții strãine emitente în termen de 5 zile de la predarea permisului de conducere potrivit art. 118 alin. (5) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

(3)   Pânã la împlinirea termenului prevãzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, titularul permisului de conducere prevãzut la alin. (1) poate solicita ca, pânã la expirarea perioadei de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce, documentul sã fie pãstrat la serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceastã posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odatã cu comunicarea suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce.

(4)   În situația în care autoritatea strãinã care a eliberat permisul de conducere prevãzut la alin. (1) se aflã pe teritoriul unuia dintre statele care sunt pãrți contractante la Convenția europeanã cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitãrii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptatã la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificatã de România prin Legea nr. 126/1997, iar fapta sãvârșitã este una dintre cele prevãzute la anexa nr. 1 la aceastã convenție, serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta trimite o copie a raportului de reținere, împreunã cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției, în termen de 5 zile începând cu ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului prevãzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru notificarea autoritãții strãine emitente cu privire la suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce. În situația în care a fost introdusã plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, iar ulterior aceasta a fost respinsã, copia raportului de reținere a permisului de conducere împreunã cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se transmit în termen de 5 zile începând cu ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului de predare a permisului de conducere.

Articolul 212^1

(1)   În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere conform art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicãrii dispoziției de suspendare, titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strãinã poate solicita pãstrarea documentului la serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta pânã la expirarea perioadei de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce.

(2)   În situația în care titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strãinã nu a solicitat pãstrarea acestuia conform alin. (1), documentul se trimite autoritãții strãine emitente de cãtre serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului în care se poate solicita pãstrarea documentului.

Articolul 213

(1)   Suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce se dispune de cãtre poliția rutierã din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de cãtre autoritatea competentã din România a sãvârșit o faptã pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotãrâre, o astfel de mãsurã.

(2)   Suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce se aplicã pe teritoriul României numai dacã pentru fapta sãvãrșitã legislația rutierã româneascã prevede o astfel de mãsurã.

(3)   Perioada de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevãzutã de legislația rutierã româneascã pentru o faptã asemãnãtoare.

(4)   Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioadã cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulație pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.

Articolul 214

Abrogat.

(la 19-03-2020, Articolul 214 din Secțiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTÃRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 )

§ 3. Confiscarea bunurilor

Articolul 215

(1)   Mijloacele speciale de avertizare luminoase și sonore, precum și dispozitivele care perturba funcționarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condițiile legii, se predau la serviciul poliției rutiere pe raza cãreia a fost constatatã fapta.

(2)   Plãcuțele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în condițiile legii se predau la serviciul poliției rutiere pe raza cãruia a fost constatatã fapta pentru a fi trimise autoritãții competente care le-a eliberat.

(3)   Vehiculele cu tracțiune animalã confiscate în condițiile legii se predau autoritãților administrației publice locale, pe baza de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, aprobatã cu modificãri și completãri prin Legea nr. 98/1999, republicatã

Articolul 216

(1)   Imobilizarea unui vehicul se dispune și se efectueazã de cãtre poliția rutierã, în cazurile și în condițiile prevãzute de lege.

(2)   Imobilizarea se face în prezența unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneazã în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus mãsura.

(3)   În lipsa unui martor asistent polițistul rutier precizeazã motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

(4)   Imobilizarea unui vehicul este interzisã în toate locurile unde oprirea sau staționarea este interzisã.

Articolul 217

(1)   Atunci când se impune imobilizarea, în condițiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substanțe periculoase, polițistul rutier este obligat sã anunțe, de îndatã, unitatea de poliție din care face parte pentru a se stabili, împreunã cu unitãțile Inspectoratului General pentru Situații de Urgențã, destinația finalã pentru parcarea autovehiculului.

(2)   Imobilizarea unui vehicul care efectueazã transport de mãrfuri sau produse periculoase ori cu gabarite și/sau mase depãșite se dispune de cãtre poliția rutierã, în condițiile stabilite împreunã cu reprezentanții autoritãților cu atribuții în domeniu.

Articolul 218

Revocarea imobilizãrii se dispune:

a)   de cãtre polițistul rutier care a dispus-o, dacã este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusã au încetat;

 b)   de cãtre șeful serviciului poliției rutiere din care face parte agentul constatator, dacã motivele pentru care a fost dispusã mãsura au încetat;

c)   de cãtre procuror sau de instanța de judecatã, atunci când vehiculul a fãcut obiectul unei infracțiuni.

Secþiunea a 4-a Restituirea permisului de conducere și reducerea perioadei de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce

Articolul 219

(1)   Restituirea permisului de conducere se dispune de cãtre șeful serviciului poliției rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în urmãtoarele cazuri:

 • a)   la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicatã pentru cumul de puncte;
 • b)   la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicatã ca urmare a sãvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupã caz, a fost majoratã cu 30 de zile;
 • c)   în baza certificatului medico-legal prin care se confirma cã afecțiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptã medical au încetat.

(2)   Restituirea permisului de conducere se dispune de cãtre șeful serviciului poliției rutiere pe raza cãruia a fost sãvârșitã fapta, la cererea titularului, în urmãtoarele cazuri:

 • a)   la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce a fost dispusã în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • b)   în baza soluției de clasare dispuse în faza urmãririi penale în alte condiții decât cele prevãzute la art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, sau, dupã caz, a hotãrârii instanței de judecatã rãmase definitivã prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiții decât cele prevãzute la art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, precum și în baza hotãrârii judecãtorești rãmase definitivã prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetãrii mãsurii de siguranțã prevãzute la art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificãrile și completãrile ulterioare.
 • c)   în baza hotãrârii judecãtorești rãmase definitivã prin care procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenții pentru care Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, prevede și suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce.

(3) Abrogat.

(4)   Verificarea cunoașterii regulilor de circulație consta în completarea unui test-grila, ce conține 15 întrebãri din legislația rutierã. Este declaratã "promovatã" persoana care a formulat rãspunsul corect la cel puțin 13 întrebãri.

(5)   Contravenientul este obligat sã susținã examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în perioadã executãrii sancțiunii contravenționale complementare a suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce, în zilele stabilite, sãptãmânal, la nivelul serviciului poliției rutiere.

(6)   Prevederile alin. (1)-(5) se aplicã și în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicatã sancțiunea contravenționalã complementarã a suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce de cãtre o autoritate competentã strãinã, ca urmare a sãvârșirii de cãtre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplicã aceastã sancțiune.

Articolul 220

(1)   Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strãinã, împotriva cãruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza cãruia a fost constatatã fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrãtoare înainte de data pãrãsirii teritoriului României.

(2)   În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române comunicã sancțiunea aplicatã autoritãții strãine care a eliberat documentul.

Articolul 220^1

(1)   Îndeplinirea condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce, prevãzute de art. 104 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 195/2002, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, se analizeazã de cãtre șeful serviciului poliției rutiere la nivelul cãruia s-a hotãrât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cãrei reducere se cere.

(2)   În situația în care hotãrârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luatã la nivelul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, îndeplinirea condițiilor prevãzute la alin. (1) se analizeazã de cãtre șeful acesteia.

(3)   Cererea se depune, dupã caz, pânã în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicitã reducerea.

(4)   Reducerea perioadei de suspendare a exercitãrii dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce aceastã perioadã se dispune în scris de cãtre șeful serviciului poliției rutiere prevãzut la alin. (1) sau, dupã caz, de cãtre șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevãzut la alin. (2) și se comunicã titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrãrii cererii, inclusiv.

Articolul 221

Abrogat.

(la 19-03-2020, Articolul 221 din Secțiunea a 4-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTÃRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 )

 

Capitolul 8 Dispoziții tranzitorii și finale